husorden

Husorden for bebyggelsen.

 

1

Samtlige haveanlæg, gårdspladser og parkeringsarealer skal altid være ryddelige.

 

2

Bede, rabatter og anden beplantning må ikke beskadiges.

Bænke og stole i haveanlægget må kun benyttes til at sidde på.

Alle, der benytter haveanlægget, skal medvirke til at beskytte havens beplantning.

 

3

Cykler må kun henstilles på befæstede arealer eller i beboernes eget pulterrum/udhus.

 

4

Flisebelagte stier mellem blokkene er gangstier, hvorpå der ikke må føres motorcykel/

knallert eller cykel.

 

5

Henkastning og udlægning af madrester på ude-arealer - herunder fodring af dyr og fugle -

er ikke tilladt.

 

6

Hver enkelt beboer har selv pasnings- og renholdelsespligten for så vidt angår terrassen og

"eget" haveareal, der på havesiden er markeret inden for den plantede hæk og mod indgangssiden

ud til fællessti. Haveaffald må ikke henkastes uden for "eget" haveareal.'

Græsslåning med motor eller brug af andre motoriserede redskaber må kun ske: Hverdage

9.00 - 19.00 og lørdage 10.00 -15.00, søn og helligdage 10.00 - 12.00.

 

7

Det er tilladt at holde husdyr, for så vidt det ikke er til gene for naboer. Tilladte hunde skal

føres i snor, ligesom ekskrementer skal fjernes.

 

8

Husholdningsaffald indpakkes i lukkede poser og henlægges i det til boligen hørende affaldsstativ.

Hver husstand har pligt til at fjerne eget større affald.

 

9

Ved opsætning af læhegn må disse højst være 1,8 meter. Læhegn må ikke opsættes på forsiden af bygningen. Dog kan søges dispensation hos bestyrelsen.

 

10

Brug af radio, grammofon m.v. samt klaverspil og anden underholdning må aldrig være til

gene for ejendommens øvrige beboere.

Brug af håndværktøj i lejligheden skal ske med størst mulig hensyntagen til øvrige beboere

og må aldrig benyttes efter kl. 20.00

 

11

Parkering af motorkøretøjer på ejendommens område må kun foregå på det dertil indrettede

parkeringsareal, dvs. inden for de afmærkede områder. Der må således ikke parkeres

på græsarealer eller indkørsler til fællesarealer.

 

12

I øvrigt må beboerne holde sig de bestemmelser efterrettelig, som bestyrelsen eller varmemesteren

nu og til enhver tid må træffe for overholdelse af god ro og orden i ejendommen.

AI uorden og ligegyldighed går ud over beboerne selv.

 

13

Ejendommens vicevært er: Torben Burhenne, nr. 7.