vedtægt

Rækkehusforeningen

HINDSEHOVGÅRDEN 1-33

3120 Dronningmølle


Hindsehovgårdens vedtægt

 

 

Ejerlav: Dronningmølle by, Esbønderup

Matr.nr.: 4 a m.fl.

Beliggende: Hindsehovgården 1-33

 

 

VEDTÆGT

for Rækkehusforeningen Hindsehovgården 1-33

 

§1

Navn:

1.1. Foreningens navn er Rækkehusforeningen Hindsehovgården 1-33.

 

§2

Hjemsted og værneting:

2.1. Foreningens hjemsted er Gribskov kommune.

2.2. Foreningens værneting er retten i Helsingør for alle tvister i ejendomsanliggender, såvel mellem rækkehusejerne indbyrdes som mellem foreningen og rækkehusejerne. Foreningen ved dennes formand er som sådan rette proces part for alle fælles rettigheder og forpligtelser i foreningens anliggender.

 

§3

Formål:

3.1. Foreningens formål er at administrere ejendommens rækkehuse i bebyggelsen Hindsehovgården og at varetage medlemmernes fælles anliggender, rettigheder og forpligtelser.

3.2. Bebyggelsen Hindsehovgården består af følgende ejendomme:

 

Matr. nr. ejerlav: Dronningmølle, Esbønderup

 

Areal m2;  Beliggende Hindsehovgården nr.

 

4 a 5485 heraf vej 972;

(mtr,areal,nr);

(4 ph,314,1); (4 pg,260,2); (4 pl,211,3); (4 pf,202,4); (4 pk,203,5); (4 pe,210,6); (4 pi,195,7);

(4 pd,218,8); (4 pm,187,9); (4 pc,444,10); (4 pn,179,11); (4 pb,317,12); (4 po,266,13); (4 pa,162,14);

(4 pp,251,15); (4 oø,162,16): (4 pq,153,17): (4 oæ,162,18); (4 pr,149,19); (4 oz,220,20);

(4 ps,145,21); (4 pt,246,23); (4 pu,206,25); (4 pv,130,27); (4 px,134,29); (4 py,142,31); (4 pz,208,33)

 

 

Ovennævnte ejendomme benævnes i det følgende under et ejendommen/bebyggelsen.

 

3.3. Foreningen er således bl.a. berettiget og forpligtet til i overensstemmelse med nærværende vedtægter at opkræve fællesbidrag, at betale fællesudgifter, at tegne sædvanlige forsikringer, at sørge for renholdelse, vedligeholdelse og

fornyelse i det omfang sådanne foranstaltninger efter bebyggelsens karakter må anses for påkrævet samt at sørge for, at ro og orden opretholdes i bebyggelsen.

3.4. Eftersom de af foreningen omfattede ejendomme/matr.nr. er rækkehuse (27 stk.), hver på eget matr. nr., skal administration af fællesanliggender, jfr. § 3.1. begrænses til et minimum.

       Sædvanlig ejendomsforsikring på nyværdi betingelser, omfattende bygningsbrand, udvidet rørskade, svamp og insektforsikring, glas, kummer samt husejer ansvar tegnes af rækkehusforeningen.

Det er den enkelte husstand, der selv varetager betaling selvrisiko

3.5. Hvert rækkehus skal registreres hos offentlige værker/private værker med hensyn til el, vand, varme, renovation og lignende som selvstændig bruger.

3.6. Fællesareal, matr. nr. 4 a Dronningemølle by, Esbønderup, areal 5485 m2, heraf vej 972 m2,skal ejes af foreningen, og arealet tilskødes foreningen for kr. 0,00 af nuværende ejer, hvilket bekræftes af denne ved sin underskrift på nærværende vedtægter.

 

§4

Medlemskreds:

4.1. Som medlemmer af foreningen kan kun optages ejere af rækkehuse i bebyggelsen Hindsehovgården jfr. § 3.2.

4.2. Medlemskabet er pligtmæssigt og indtræder den dag, hvor den pågældende ejers skøde, uanset om det er betinget eller ej, anmeldes til tinglysning. Såfremt den pågældende ejer overtager rækkehuset forinden nævnte tidspunkt, indtræder medlemskabet dog på overtagelsesdagen.

       Den nye ejer kan dog først udøve stemmeretten, når foreningen har modtaget underretning om ejerskiftet.

4.3. Den tidligere ejers medlemskab ophører samtidig med den nye ejers indtræden, men den tidligere ejers forpligtelser over for foreningen ophører dog først, når den nye ejers skøde er endeligt og tinglyst uden præjudicerende rets anmærkninger, og når samtlige forpligtelser og restancer pr. overtagelsesdagen er opfyldt og betalt.

4.4. Den til enhver tid værende ejer af et rækkehus under foreningen indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser over for foreningen og hæfter således bl.a. for den tidligere ejers restancer til foreningen af enhver art og til enhver tid.

 

§5

Hæftelsesforhold:

5.1. Medlemmerne hæfter subsidiært, personligt og solidarisk for foreningens forpligtelser over for tredjemand.

5.2. Medlemmerne er berettiget og forpligtet over for foreningen i forhold til et fordelingstal på 1/27 for hvert rækkehus, jfr. at foreningen består af 27 rækkehuse.

 

§6

Generalforsamling:

6.1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

6.2. De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem, hvem afgørelsen direkte vedrører, indbringes for generalforsamlingen. Begæring om indbringelse for en generalforsamling har normalt opsættende virkning for den trufne afgørelse, såfremt begæringen afgives senest en uge efter, at afgørelsen er meddelt det pågældende medlem.

6.3. Foreningens generalforsamlinger afholdes i foreningens hjemstedskommune.

6.4. Foreningens ordinære generalforsamling afholdes hvert år så vidt muligt inden udgangen af april måned.

 

§7

7.1. Indkaldelse af medlemmer til foreningens ordinære generalforsamling sker skriftligt af bestyrelsen eller administrator med et varsel på mindst 2 uger og højst 4 uger.

7.2. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden.

7.3. Med indkaldelsen skal medfølge det reviderede regnskab for det forløbne år samt forslag til budget for indeværende år.

       Endvidere skal medfølge forslag fra bestyrelsen, der agtes stillet på generalforsamlingen.

7.4. Ethvert medlem har ret til at få et emne behandlet på generalforsamlingen. Begæring om at få et emne behandlet af den ordinære generalforsamling skal være indgivet skriftligt til bestyrelsens formand senest inden udgangen af marts måned. Bestyrelsen skal medsende forslaget i indkaldelsen, og såfremt indkaldelse er sket, skal forslaget eftersendes.

 

§8 .

8.1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, når det til behandling af et emne begæres af mindst halvdelen af foreningens medlemmer efter fordelingstal eller efter antal rækkehuse, når en tidligere generalforsamling har besluttet det, når et medlem i medfør af disse vedtægter kræver en bestyrelses beslutning indbragt for generalforsamlingen, eller når administrator forlanger dette. \

8.2. Indkaldelse af medlemmerne til en ekstraordinær generalforsamling sker skriftligt af bestyrelsen eller af administrator med et varsel på mindst en uge og højst to uger.

8.3. Med indkaldelsen skal medfølge det eller de forslag, der har givet anledning til den ekstraordinære generalforsamling.

 

§9

9.1. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

        a) Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år.

        b) Bestyrelsens forelæggelse til godkendelse af årsregnskab og status med påtegning af revisor.

        c) Bestyrelsens forelæggelse af driftsbudget for det løbende regnskabsår.

        d) Valg af formand for bestyrelsen.

        e) Valg af andre medlemmer til bestyrelsen.

        f) Valg af suppleanter for bestyrelsen.

        g) Valg af revisor og revisorsuppleant.

        h) Valg af administrator.

        i) Behandling af indkomne forslag.

        j) Eventuelt.

.

§10

10.1. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der afgør, om generalforsamlingen er lovlig, og som leder generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivning og dennes resultat.

 

§11

11.1. Samtlige foreningens lovlige medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen. Stemmeretten kan udøves af et medlems ægtefælle eller af en myndig person, som medlemmet skriftligt har givet fuldmagt dertil.

11.2. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved stemmeflerhed efter fordelingstal.

11.3. Til beslutning om ændring af denne vedtægt, om væsentlige forandringer, forbedringer eller istandsættelse af fælles bestanddele og tilbehør eller om salg af væsentlige dele af disse kræves dog, at mindst 2/3 af stemmerne såvel efter fordelingstal som efter antal er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de således repræsenterede stemmer for forslaget såvel efter fordelingstal som efter antal.

         Såfremt forslaget uden at være vedtaget efter denne regel har opnået tilslutning fra mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede såvel efter fordelingstal som efter antal, afholdes ny generalforsamling inden 14 dage, og på denne kan forslaget - uanset antallet af fremmødte - vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer såvel efter fordelingstal som efter antal.

 

§12

12.1. Der udfærdiges et referat af generalforsamlingen, der underskrives af dirigenten og og formaqnden og udsendes til mrdlemmernee snarest muiligt


§13

Bestyrelsen:

13.1. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og består af 3 medlemmer, her under formanden der vælges særskilt. Desuden vælges suppleanter.

13.2. Såfremt formanden fratræder sit hverv i en valgperiode, vælger den øvrige bestyrelse en ny formand, der fungerer indtil næste generalforsamling.

13.3. Valgbare er foreningens medlemmer 

13.4. Det påhviler bestyrelsen at lede foreningen i overensstemmelse med, nærværende vedtægt og generalforsamlingens beslutninger.

Bestyrelsen kan ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

e.v.t. selvrisiko på bestyrelsesansvarssager, betales af foreningen.

13.5. Generalforsamlingen kan beslutte at give en eller flere repræsentanter fra lejerne adgang til at overvære generalforsamlingen og bestyrelsens møder. Nævnte repræsentanter er i givet fald berettiget til at stille forslag, men kan ikke opnå stemmeret. hverken på generalforsamlingen eller i bestyrelsen.

 

§14

14.1. Bestyrelsens formand indkalder til bestyrelsesmøde, så ofte der findes anledning hertil, samt når et medlem af bestyrelsen begærer dette.

14.2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når medlemmer er tilstede.

14.3. Beslutning træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed efter antal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.

14.4. Bestyrelsen udfærdiger et kort referat af mødet

 

§15

Administrator:

15.1. Administrator vælges hvert år på den ordinære generalforsamling.

15.2. Efter at beslutning om nyvalg af administratorer truffet på en generalforsamling, kan den ikke genvalgte administrator opsiges af bestyrelsen med et varsel på 3 måneder til den 1. i en måned.

15.3. Administrator er befuldmægtiget til at handle på foreningens vegne i alle forhold vedrørende den daglige drift.

         Administrator fører et forsvarligt regnskab under bestyrelsens og revisionens kontrol.

         Administrators honorar for sædvanlig administration bebyggelsen fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling og afholdes som en fællesudgift.

 

§16

Tegningsret:

16.1. Foreningen forpligtes ved underskrift af et medlem af bestyrelsen sammen med formanden.

16.2. Bestyrelsen meddeler administrator sædvanlig administrationsfuldmagt.

 

§17

Årsregnskab:

17.1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

17.2. Det af bestyrelsen vedtagne årsregnskab underskrives af bestyrelsen og påtegnes af revisor.

 

§18

Revision:

18.1. Foreningens årsregnskab revideres af en revisor, der vælges på generalforsamlingen. Når det begæres af mindst 1/4 af foreningens medlemmer efter fordelingstal eller efter antal, skal revisor være statsautoriseret.

18.2. Revisor har adgang til at efterse alle regnskabsbøger og beholdninger og kan fordre enhver oplysning, som revisor finder af betydning for udførelsen af sit hverv.

18.3.I forbindelse med gennemgang af årsregnskabet skal revisor med sin underskrift, angive hvorvidt revisor finder forretningsgangen betryggende.

 

§19

Kapitalforhold:

19.1. Foreningen skal, bortset fra en evt. grundfond og en rimelig driftskapital, ikke oparbejde nogen formue, men i økonomisk henseende alene hos medlemmerne opkræve de nødvendige bidrag til at bestride foreningens udgifter.

19.2. Det kan dog på en generalforsamling vedtages, at der skal ske henlæggelser til bestemte formål, f.eks. fornyelser og øvrige istandsættelser, og det kan på generalforsamlingen vedtages, at foreningen optager lån.

19.3. Foreningens kontante midler skal være anbragt i bank, dog skal det være bestyrelsen tilladt at have en kassebeholdning af en størrelse, som er nødvendig for den daglige drift.

 

§20

Grundfond:

20.1. Når det begæres af mindst 1/4 af foreningens medlemmer efter fordelingstal eller efter antal, skal der til bestridelse af fællesudgifter oprettes en grundfond, hvortil det enkelte medlem årligt skal bidrage med højest 1/4% af ejendomsværdien for medlemmets rækkehus, indtil fondens størrelse udgør 2% af den til enhver tids værende offentlige ejendomsværdi.

20.2. Grundfondens midler skal efter bestyrelsens beslutning anbringes enten i bank eller i børsnoterede obligationer, og renten af midlerne skal tillægges kapitalen.

          Bestyrelsen er dispositionsberettigede over grundfonden til afholdelse af nødvendige ekstraordinære udgifter, som ikke kan dækkes af de løbende indbetalinger fra medlemmerne.

20.3. Regnskab vedrørende grundfonden indeholdende opgørelse af hver enkelt rækkehus's andel forelægges på hvert års generalforsamling sammen med årsregnskabet.

          Enhver rækkehusejer er berettiget og forpligtet til at overdrage sin andel i grundfonden ved salg af sit rækkehus, men kan ikke på anden måde disponere over denne.

 

§21

Budget og medlemsbidrag:

21.1. Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget, der viser foreningens forventede udgifter, og som forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

21.2. Til dækning af foreningens udgifter betaler medlemmerne i forhold til de for rækkehusene fastsatte fordelingstal en års ydelse, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen på grundlag af det af bestyrelsen udarbejdede og af den årlige generalforsamling godkendte driftsbudget.

21.3. Den årlige ydelse betales kvartalsvis eller månedsvis forud til bebyggelsens administrator efter bestyrelsens nærmere bestemmelse herom.

21.4. I tilfælde af uforudsete nødvendige udgifter er bestyrelsen bemyndiget til at opkræve ekstraordinære bidrag fra medlemmerne. Sådanne ekstraordinære bidrag må inden for et kalenderår ikke uden godkendelse på en ekstraordinær generalforsamling samlet overstige 25% af det på sidste generalforsamling fastsatte årlige bidrag baseret på det af generalforsamlingen godkendte driftsbudget.

21.5. Hvert enkelt rækkehus afregner forbrug af el og vand, direkte til værkerne. Foreningens forbrugsudgifter til el og vand på fællesarealerne afregnes af foreningen.

21.6. Efter godkendelse af årsregnskab på generalforsamlingen skal det enhver rækkehusejer eventuelt påhvilende restbidrag indbetales til foreningen senest 14 dage efter påkrav.

 

§22

Panteret:

22.1. Til sikkerhed for betaling af fællesbidrag og i øvrigt for ethvert krav, som foreningen måtte få på et medlem, herunder udgifterne ved et medlems misligholdelse, vil nærværende vedtægter være at tinglyse som pantstiftende på hvert enkelt rækkehus for et beløb af kr. 25.000,00, skriver kroner totifem tusinde 00/100.

          Panteretten respekterer de på hvert rækkehus hvilende servitutter og byrder, men respekterer i øvrigt ingen pantegæld.

          Ved fremsættelse af skriftligt påkrav som følge af for sen betaling af pligtige ydelser til foreningen er foreningen berettiget til at opkræve et gebyr på kr. .

           Det skyldige beløb forrentes herudover uden særligt påkrav fra den førstkommende 1. i en måned efter forfaldsdagen med en årlig rentesats svarende til den til enhver tid i rentelovens §5 fastsatte rente.

 

§23

Vedligeholdelse:

23.1. Den indvendige vedligeholdelse og modernisering af de enkelte ejer rækkehus med hertil hørende tinglyst grundareal påhviler den enkelte ejer.

         Vedligeholdelse, modernisering samt, renholdelse af fællesarealer, antenneanlæg og øvrige fælles faciliteter foranstaltes af foreningen for dennes regning og afholdes som en fælles udgift.

23.2. For så vidt en installation bygningsdel kan anses som fælles, herunder benyttes fælles af samtlige medlemmer, afholdes udgiften til denne vedligeholdelse i henhold til fordelingstal.

23.4. Hvis et rækkehus groft forsømmes, eller forsømmelsen vil være til gene for de øvrige medlemmer, kan bestyrelsen kræve fornøden vedligeholdelse og istandsættelse foretaget indenfor en fastsat frist. Overskrides denne frist, kan bestyrelsen sætte det pågældende rækkehus i stand for ejerens regning og om fornødent søge fyldestgørelse i foreningens pant. Om nødvendigt kan bestyrelsen forlange, at det pågældende medlem fraflytter rækkehuset, så længe istandsættelse pågår.

23.5. Vedligeholdelses- eller moderniseringsarbejder, der skal foranstaltes af foreningen for dennes regning, skal efter endt udførelse besigtiges af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening, og regninger vedrørende arbejdets udførelse skal anvises til betaling af de nævnte.

 

§24

Udenoms arealer:

24.1. Det til hvert rækkehus hørende grundareal/tinglyste grundareal skal benyttes og vedligeholdes som almindeligt haveareal og skal fremstå i pæn og ordentlig stand.

          Såfremt havearealer ikke vedligeholdes i nødvendigt omfang, kan foreningen for den pågældende rækkehusejers regning og efter enstemmighed herom i bestyrelsen beslutte at foretage vedligeholdelsen.

 

§25

Ordensforskrifter:

25.1. Medlemmet og de personer, der opholder sig i medlemmets rækkehus, må nøje efterkomme de af bestyrelsen (eller generalforsamlingen) fastsatte ordensregler. 

   Medmindre andet særskilt vedtages, er det tilladt at holde almindelige husdyr i mindre omfang, såfremt husdyrholdet ikke er til væsentlig gene for andre rækkehusejere.

25.2. Medlemmet må ikke uden bestyrelsens samtykke foretage ændringer på facaden, herunder udvendig maling af vinduer eller døre mod fællesarealer eller opsætte skilte, reklamer, udhængs skabe, udvendige antenner m.v., alt med henblik på, at bebyggelsen skal fremtræde som et pænt og ryddeligt kvarter.

25.3. Medlemmet må ikke foretage udlejning af enkelte værelser eller hele rækkehuse i et sådant omfang, at rækkehuset herved få karakter af klublejlighed

         I tilfælde af udlejning af et rækkehus i sin helhed har foreningen over for lejeren samme beføjelser med hensyn til krænkelse af de lejeren påhvilende forpligtelser, som en ejer har over for en lejer i henhold til lejeloven og den gældende husorden, og foreningen kan selvstændigt optræde som procespart over for lejeren, evt. sideløbende med rækkehusejeren.

         Den pågældende lejer skal gøres opmærksom på denne bestemmelse ved oplysning herom i lejekontrakten, der skal forelægges og tiltrædes af bestyrelsen.

 

§26

Misligholdelse:

26.1. Hvis et medlem væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til nærværende vedtægt, herunder ved undladelse af betaling af de medlemmet påhvilende økonomiske ydelser til foreningen, ved ikke at efterkomme lovlige påbud, som bestyrelsen eller generalforsamlingen pålægger medlemmet, ved gentagen krænkelse af husordenen eller ved hensynsløs adfærd overfor andre rækkehusejere, kan bestyrelsen forlange, at det pågældende medlem og medlemmets husstand fraflytter sit rækkehus med 3 måneders varsel til den 1. i en måned.

         Bestyrelsen er om fornødent berettiget til at udsætte medlemmet af rækkehuset med fogedens bistand.

26.2. Det medlem, som er pålagt at fraflytte sit rækkehus, er da berettiget og forpligtet til at sælge rækkehuset hurtigst muligt.

 

§27

Opløsning:

27.1. Foreningen kan opløses, såfremt 2/3 af foreningens medlemmer, dvs. mindst 18, tiltræder dette. I tilfælde af opløsning fordeles foreningen formue ligeligt blandt foreningens medlemmer.

    Ved opløsning er hver rækkehusejer forpligtet til at tage adkomst til 1/27 af foreningens fællesareal, matr. nr.4 a Dronningmølle by, Esbønderup. Udgifterne hertil afholdes af hver rækkehusejer.

 

§28

Påtaleret:

028.1. Påtaleberettiget er foreningen ved dennes bestyrelse og enhver rækkehusejer under foreningen.

 

§29

Tinglysning:

29.1. Nærværende vedtægt begæres tinglyst servitutstiftende på ejendommene matr. nr. 4 a, 4 ph, 4 pg, 4 pi, 4 pf, 4 pk, 4 pe, 4 pi, 4 pd, 4 pm, 4 pc, 4 pn, 4 pb, 4 po, 4 pa, 4 pp, 4 oø, 4 pq, 4 oæ, 4 pr, 4 oz,4 ps, 4pt, 4 pu, 4 pv, 4 px, 4 py, 4 pz Dronningmølle by, Esbønderup. Vedtægternes §22 begæres tillige tinglyst pantstiftende for kr.25.000,00 på hver enkelt rækkehus.

         Med hensyn til de rækkehusene påhvilende servitutter og byrder henvises til rækkehusets blad i tingbogen.

 

                                                                                           --oo00oo--

 

 

TILLÆG

 

 

FOCUS Advokater I/S

Fisketorvet 3 - 5100 Odense C

Tlf. 63 142020

 

1-1730-39 it/jøa/mt

 

ERKLÆRING

I forbindelse med tinglysning af vedtægter for Rækkehusforeningen Hindsehovgården 1-33 på matr. nr. 4 a, 4 ph, 4 pg, 4 pi, 4 pf, 4 pk, 4 pe, 4 pi, 4 pd, 4 pm, 4 pc, 4 pn, 4 pb, 4 po, 4 pa, 4 PP,4 oø, 4 pq, 4 oæ, 4 pr, 4 OZ,4 ps, 4pt, 4 pu, 4 pv, 4 px, 4 py, 4 pz Dronningmølle by, Esbønderup erklærer undertegnede herved, at der ikke er givet pant i en ejerbolig eller et fritidshus.

 

Den 16.09.98

Miljø-Bo A/S

 

Niels Pedersen    John Rasmussen

 

                                                                                           --oo00oo--

 

 

Bestyrelsen for Rækkehusforeningen Hindsehovgården 1-33

 

 

Dato: 12.02.2001

J.nr. 07562-0136 IT  - Sekretær: Inger Pedersen jøa  - -(direkte. tlf. 63142006 email: ja@focus-advokater-dk)

 

Vedr.: ændring af vedtægter

I forbindelse med at Græsted-Gilleleje Kommune ønsker at erhverve Hindsehovgården 5, 3120 Dronningmølle, er der opstået usikkerhed om rækkevidden af vedtægternes §25 stk. 3, der er sålydende:

25.3. Medlemmet må ikke foretage udlejning af enkelte værelser eller hele rækkehuset. i et sådant omfang, at der bor flere personer i et rækkehus, end der er værelser i dette, og rækkehuset må ikke få karakter af klublejlighed.

          I tilfælde af udlejning af et rækkehus i sin helhed har foreningen over for lejeren samme beføjelser med hensyn til krænkelse af de lejeren påhvilende forpligtelser, som en ejer har over for en lejer i henholdtil1ejeloven og den gældende husorden, og foreningen kan selvstændigt optræde som proces part over for lejeren, evt. sideløbende med rækkehusejeren.

           Den pågældende lejer skal gøres opmærksom på denne bestemmelse ved oplysning herom i  lejekontrakten, der skal forelægges og tiltrædes af bestyrelsen."

 

 

Meningen med bestemmelsen er at hindre, at flere enkeltpersoner bor i et rækkehus. og det derved får karakter af en klublejlighed. For at sikre at dette ikke sker, og der således kan lejes ud til velfungerende familier, foreslås bestemmelsen omformuleret til at være sålydende:

 

          "Medlemmet må ikke foretage udlejning af enkelte værelser eller he1e rækkehuset i et sådant omfang, at rækkehuset herved får karakter af klublejlighed. Ved udlejning til en familie må familien ikke bestå af flere end 5 personer.

          I tilfælde af udlejning af et rækkehus i sin helhed har foreningen over for lejeren samme beføjelser med hensyn til krænkelse af de lejeren påhvilende forpligtelser, som en ejer har over for en lejer i henhold til lejeloven og den gældende husorden, og foreningen kan selvstændigt optræde som procespart over for lejeren, evt. sideløbende med rækkehusejeren.

           Den pågældende lejer skal gøres opmærksom på denne bestemmelse ved oplysning herom i lejekontrakten, der skal forelægges og tiltrædes af bestyrelsen."

 

Jeg skal anmode om at der må blive indkaldt til en ekstra ordinær generalforsamling med henblik på vedtagelse/afstemning om den ønskede ændring.

Indkaldelsen kan eventuelt ske under vedlæggelse af kopi af nærværende skrivelse.

Det bemærkes at nærværende anmodning fremkommer på vegne nuværende ejer af Hindsehovgården 5 -:MiJjø-Bo A/S, Svanevej 10, 5690 Tommelrup.

De med generalforsamlingen forbundne omkostninger vil blive afholdt af Miljø-Bo A/S, ligesom denne vil afholde udgifterne i forbindelse med tinglysning af ændringen m.v.

 

 

 

 

Hindsehovgården 1-33      tlf.